::: รับการประเมิน ก.ต.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2562 :::

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แต่งตั้งโดย สพป.สระแก้วเขต 1 ประกอบด้วย
1.นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
2.นางพล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
3.นางจริยา อาษาวัง ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1

ให้เกียรติประเมินและให้คำแนะนำเพื่อการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ชมภาพทั้งหมด

สอบถามได้ค่ะ