ครู / บุคลากร

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางวรนุช โสธาตุ
ครูประถมศึกษา

นายคมกริช บอขุนทด
ครูคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนา แก้วมาต
ครูปฐมวัย

นางสาวสุภาภรณ์ อุ่มมี
ครูภาษาไทย

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวศิริวรรณ ทันยะเจริญ
ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวนิยดา คงยะมาศ
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาภรณ์ อุ่มมี
ครูภาษาไทย

งานบริหารงานบุคคล

นางสาวณัฐกฤตา จิรภาสเมธาพรกุล
ครูคณิตศาสตร์

นางสาววรินทร์ยุพา พุฒมี
ครูภาษาไทย

งานบริหารงานทั่วไป

นายวัชรเมศฆ์ ตั้งเทียมพงษ์
ครูพละศึกษา

นายณัฐชนน เบียดจังหรีด
ครูคอมพิวเตอร์

นายหาญณรงค์ สว่างยิ่ง
ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรสรินทร์ น้อยอ่อน
ครูปฐมวัย

สอบถามได้ค่ะ