วิสัยทัศน์/พันธกิจ

KTK logo PNG

:::วิสัยทัศน์:::

           โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

:::พันธกิจ:::

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
  2. จัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การใช้งานเทคโนโลยีและสามารถสื่อสารได้หลายภาษา
  4. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
  5. พัฒนาผู้เรียนในด้านสุนทรียภาพและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักความเป็นไทย
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  7. พัฒนาการนำแนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
  10. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอบถามได้ค่ะ