ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา   จัดตั้งขึ้นในโครงการปรับปรุงพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าสทึง ในรูปหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว   ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน      ระหว่างโครงการดำเนินการอพยพราษฎร    อำเภอสนามชัยเขต     จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 211  ครอบครัว  เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านป่าไม้ ในบริเวณหมู่บ้านคลองตะเคียนชัย  หมู่ 10 ตำบลทุ่งมหา-เจริญ อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว การกำหนดพื้นที่ และที่ตั้งโรงเรียน หัวหน้าโครงการปรับปรุงพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้  คือ  นายสุเทพ  บุญประคอง ได้กำหนดพื้นที่ตั้งอยู่ในแผนผัง  โรงเรียนและเนื้อที่โดยสร้างหลังคามุงสังกะสีได้รื้อถอนมาจากบ้านภูไท  ตามโครงการที่ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนส่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น    โดยมีคุณประจวบ   มีสุขประดับ    หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น  ได้ควบคุมการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น     ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนตาหลังใน  ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  จำนวนนักเรียนและรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2532 เพื่อประกอบการจัดตั้งโรงเรียนให้แก่หน่วยเหนือ ซึ่งยังไม่ได้งบประมาณใด ๆจากทางราชการ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราว  1 หลัง 6 ห้องเรียน ห้องส้วมชั่วคราว  1 หลัง จำนวน 5 ที่นั่ง และส่วนราชการที่จำเป็น ซึ่งต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะเปิดเป็นการดำเนินการก่อสร้างจากแรงงานของนักการภารโรง และได้ประสานงานพร้อมได้รับการสนับสนุน ด้านวัสดุและอื่น ๆ เพิ่มเติม ในการก่อสร้างอาคารชั่วคราว ส้วมชั่วคราว จาก นายสุเทพ บุญประคอง  หัวหน้าโครงการปรับปรุงพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้  นายชาญชัย  ทองงาม  หัวหน้าหน่วยรถจักรกลที่ 4  และหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอวังน้ำ ได้ดำเนินการเปิดเรียนชั่วคราว เพื่อรับเด็กนักเรียนและสำรวจนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละชั้น  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน 2532  มีนักเรียนทั้งสิ้น  241  คน เป็นชาย 113  คน   หญิง 128 คน โดยมีนายสุรศักดิ์  นาคสมบูรณ์  ครูใหญ่บ้านวังสำลี  ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ในปีการศึกษา 2533   นายสมาน  พาลี    ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้กำหนดอัตราของข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่และเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ได้เปิดการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาพร้อมกัน  ในปัจจุบันนี้   และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี  และมีนายมนต์ชัย   เกิดกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จนถึงปัจจุบัน

สอบถามได้ค่ะ