::: สอบประเมินทักษะ การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ :::

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จัดการทดสอบ เพื่อวัดทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความของนักเรียน เพื่อนำผลการสอบไปพัฒนา การเรียนการสอน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ต่อไป ชมภาพทั้งหมด