โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาในสถานศึกษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครการโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสาในสถานศึกษา
ณ วัดเขาตะกรุบพัฒนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
คลิกชมภาพ