:::ค่ายลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 :::

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาได้นำลูกเสือ – เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด โดย สพป.สระแก้ว เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดและเป็นแกนนำในสถานศึกษา
คลิกชมภาพ