ประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
จัดการสอบประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
คลิ๊กชมภาพ