:::โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายมหาเจริญ:::

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
นายมนต์ชัย เกิดกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน
ครูผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ผอ.พล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
เป็นวิทยาการในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ถ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.กอบศิษฐ์ กนกชูสิทธิ์พงษ์
คลิ๊กชมภาพ