สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นโท 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

สนามหลวงแผนกธรรม โดยสำนักงานเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น วัดเขาป่าแก้ว และวัดเขาตะกรุบพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โดยมีการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรีและชั้นโท เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชนให้มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน

สอบถามได้ค่ะ